Német -Magyar Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft. elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatója

1. Cél

A Német-Magyar Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft.(székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 30., a továbbiakban: „Gazdasági Ház” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számú rendelet (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a Gazdasági Ház székhelyén működtetett elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséről. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja bűnmegelőzés, a személy- és vagyonvédelem elősegítése.

A Német-Magyar Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft. társszervezeteivel, így a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával, valamint a Németh-Magyar Tudásközpont Kft-vel együttműködik. Jelen Szabályzattal érintett körben azonban önálló adatkezelőnek minősül, a Szabályzat hatálya alatt kezelt személyes adatokat társszervezeteivel nem osztja meg.

2. Érvényességi terület

A kamerákat a Gazdasági Ház a székhelyén (1024 Budapest, Lövőház utca 30.) üzemelteti. A felvételek az egész ingatlan területéről készülnek.

3. Szabályzat

3.1. Képfelvételek készítése

A Gazdasági Ház székhelyén elhelyezett digitális kamerák számát, a kamerák pontos helyét, az elhelyezett kamerák látószögét, illetőleg az egyes kamerák elhelyezését a jelen Adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a kamerák vonatkozásában időközben változást eszközöl (például új kamerát helyez el, a meglévő kamera által ellenőrzött területet változtatja), úgy a változást a jelen Adatvédelmi tájékoztató mellékletében átvezeti és a szokásos módon közzéteszi.

A kamerák alkalmasak az eszköz látómezejébe került személyről – így az Adatkezelő, illetve a társszervezetei és az épületben irodát bérlő más szervezetek munkavállalóiról, az Adatkezelő, illetve a társszervezetei és más irodabérlőkhöz érkező látogatókról az érintettet azonosító képfelvétel készítésére. Mivel a rögzített képfelvétel személyes adatnak minősül, ezért e felvételeket a Gazdasági Ház a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően személyes adatként kezeli, továbbá biztosítja az érintettek Rendelet szerinti adatvédelmi jogosultságait (lásd erről részletesen a 4.8. pontot).

3.2. Képfelvételek készítésének céljai és korlátai

A képfelvétel-készítés célja az Adatkezelő, illetve a társszervezetei és más irodabérlők munkavállalóinak, látogatóinak személy- és vagyonvédelme, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a Gazdasági Ház és társszervezetei üzleti titkainak védelme, jogsértő cselekmények megelőzése és azok bizonyítása, jogsértő magatartás esetén az elkövető tettenérése.

A képfelvételekhez történő hozzáférés és felhasználás akkor lehetséges, ha

  • a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

Adatkezelő nem helyez el kamerát olyan helységben, amely az emberi méltóságot sérti (például öltöző, illemhelység).

3.3. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Tájékoztatóban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az Érintettek személyes adatainak kezelése, illetve az adatok szolgáltatása önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén az ott elhelyezett figyelemfelhívó ismertetés ellenére a megfigyelt területre bemegy (kivéve, ha a körülmények figyelembe vételével egyértelműen más következik). Ugyanez vonatkozik az Adatkezelő társszervezetei és más irodabérlők munkavállalóira is.

Az Adatkezelő saját munkavállalóinak esetében az elektronikus megfigyelőrendszere üzemeltetésének jogalapja az Adatkezelő mint munkáltató jogos érdeke a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

3.4. Az adatkezelés helye

A Gazdasági Ház székhelyén elhelyezett kamerák által készített képfelvételek zárt láncú rendszerben készülnek, melyeket egy szerverszámítógép tárol. A szerver az Adatkezelő budapesti székhelyén található. A felvételekről nem készül biztonsági másolat.

3.5. A képfelvételek tárolásának időtartama

Adatkezelő a rögzített felvételeket – felhasználás hiányában – 3 napig tárolja és a tárolási idő leteltével automatikusan törli, kivéve, ha az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítésétől számított 3 (három) napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kéri, hogy az adatot az Adatkezelő ne törölje. Adatkezelő a felvételeket kivételesen harminc napos időtartamig is őrizheti a Személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (3) bekezdésében foglalt feltétel esetén.

3.6. Az érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő az érintettek tájékoztatását a jelen tájékoztatóval, továbbá a képfelvételek elkészítésének helyszínén található figyelemfelhívó tájékoztatásokkal, táblákkal biztosítja.

3.7. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő biztosítja, hogy jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában, illetve törvény felhatalmazása nélkül az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képfelvételek harmadik személy részére ne kerüljenek továbbításra. Esetleges adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról törvénynek megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet jogszabályon alapuló kötelezettség alapján. Adatkezelő bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt kiadhatja.

3.8. Az érintett jogai és a jogérvényesítés rendje

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan és a képfelvétel elkészítéséről számított 3 (három) napon belül bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. A kérés teljesítését Adatkezelő csak abban az esetben és körben tagadhatja meg, amelyre jogszabály kifejezetten felhatalmazza.

Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amelynek teljesítését Adatkezelő csak abban az esetben és körben tagadhatja meg, amelyre jogszabály kifejezetten felhatalmazza.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem részletezett kérdések vonatkozásában a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara és társszervezetei egységes, általános adatkezelési szabályzata irányadó, amely a Kamara honlapján mindenki számára nyilvánosan elérhető.