Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

 

Név és cím

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara,
Német-Magyar Tudásközpont Kft., Német-Magyar Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft.
Ügyvezető elnökségi tag: Barbara Zollmann
1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefon: +36 1 345 7600
E-Mail: info(at)ahkungarn.hu

(a továbbiakban: „Kamara és társszervezetei”, vagy rövidítve „Kamara”)

Bevezetés

A Kamara és társszervezetei jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alatt közös adatkezelőként járnak el. Az Adatvédelmi Irányelvek ismertetik, hogy milyen módon kerülnek kezelésre, gyűjtésre és felhasználásra a Kamara és társszervezeteihez kerülő személyes adatok. Az adatbiztonság elkötelezettjeiként, a Kamara és társszervezetei számára fontos, hogy az adatkezelés a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) - teljes szem előtt tartásával történjen.

Személyes adatok kezelése felmerülhet akár a Kamara, akár társszervezetei tevékenysége során. Következőkben ismertetésre kerülnek ezen tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás.

Személyi hatályát tekintve az adatkezelés a Kamara és társszervezetei érdekképviseleti, gazdasági tevékenységével kapcsolatba kerülő magánszemélyekre, szolgáltatásnyújtása során Érintett egyéb magánszemélyekre terjed ki.

A jelen Adatvédelmi Irányelvek átfogó jellegűek és abban a körben alkalmazandók, amelyben a Weboldal Felhasználóira, A Kamara és társzervezetei Tagjaira, Megbízóira, Üzleti Partnereire, a Látogatókra, Oktatókra, Egyéb Résztvevőkre és más harmadik személyekre vonatkozóan („Érintett”) a Kamara és társszervezetei által készített külön szabályzatok és iránymutatások eltérő rendelkezést nem tartalmaznak.

Jelen Adatvédelmi Irányelvek, valamint a Kamara és társszervezetei szabályzatai időről időre módosításra, aktualizálásra kerülhetnek, ezen az oldalon mindig az aktuális, hatályos változat kerül megjelenítésre.

A Kamara és társszervezetei adatkezelésének legfontosabb alapelvei

A Kamara és társszervezetei tevékenysége, adatkezelése során mindvégig tekintettel van arra, hogy:
– az adatok kezelése mindenkor csak jogszerű, tisztességes és átlátható módon valósuljon meg;
– az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerülhessenek kezelésre;
– kizárólag azon adatok kezelésére kerülhessen sor, amelyek az adatkezelési célok eléréséhez feltétlen szükségesek;
– az adatkezelés mindenkor pontos legyen, melynek érdekében a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
– az adatok csak a szükséges és méltányos ideig kerüljenek tárolásra;
– a kezelt adatok biztonságát megfelelő folyamatok, technikai és egyéb megoldások védjék.

Adatkezelés jogalapja

 

Személyes adatok kezelése a Kamara és társszervezeteinél hozzájárulás, valamint a Kamara és társszervezetei szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alapján történik. Amennyiben az adatkezelés elsődlegesen hozzájárulás alapján történik, úgy az Érintett a hozzájárulása megadása érdekében a kapcsolatfelvétel során – adott esetben ezen oldalra utalással – tájékoztatást kap a Kamara és társszervezetei adatkezelésének legfontosabb elemeiről. A Kamara és társszervezetei által kért hozzájárulás, az adott helyzettől függően, ráutaló magatartással is megadható, amennyiben e magatartás kifejezett. Emellett jogszabályi felhatalmazás alapján is sor kerülhet személyes adatok kezelésére. Személyes adat kezelése történik továbbá akkor is, ha az a Kamara és társszervezetei jogos érdekeink érvényesítése céljából szükséges. Ez utóbbi esetben a Kamara és társszervezetei a kellő érdekmérlegelést lefolytatva, az Érintett méltányos érdekeire is tekintettel járnak el. Végül sürgős szükség és vészhelyzet esetén a szükséges mértékben felmerülhet adatkezelés akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése aránytalan nehézséggel járna.

A Kamara és társszervezetei tevékenysége során nem kezel különleges adatokat.

 

Az adatkezelők

A személyes adatok kezelését a Kamara és társszervezetei, így a Német-Magyar Tudásközpont Kft. és a Német-Magyar Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft. végzik a Kamara székhelyén. Az adatkezelők kijelölt képviselője a Kamara mindenkori ügyvezetője.

Az adatkezelők közül a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felel a jelen Adatvédelmi Irányelvek nyilvánosságra hozataláért a Kamara honlapján. Az adatkezelők megállapodásának feltételeitől függetlenül az Érintett valamennyi adatkezelővel szemben gyakorolhatja adatvédelemmel kapcsolatos jogait. A személyes adatok kezelésének ügyében a következő email címen léphet az adatkezelőkkel kapcsolatba: datenschutz(at)ahkungarn.hu.

Az egyes tevékenységi körök, melyhez a kezelt személyes adatkezelés kapcsolódik

A Kamara és társszervezetei gazdasági tevékenysége sokrétű, melynek eredményeképp több típusú adatkezelést végez. A kiemelt tevékenységi körök e pont alatt, a hozzájuk kapcsolódó adatok köre a következő pont alatt kerül felsorolásra.

TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK: A Kamara az önkéntes belépéssel tagjaivá váló gazdasági társaságok számára nyújt érdekképviseleti és egyéb, magas szintű szakmai szolgáltatásokat, amelyek célja többek között a tagok meghatározott képzési igényeinek támogatása, szakemberigényének felmérése és segítése, a tagok egymás közötti kapcsolatainak elősegítése és erősítése. A Kamara és társszervezetei a tagok által kapcsolattartás céljából megjelölt magánszemélyek bizonyos adatait kezelik. Az adatkezelés jogalapja ilyenkor a Tag és a Kamara közötti, a tagsági viszonyban kifejeződő szerződés teljesítése.

ÜZLETI PARTNERKAPCSOLATOK: A Kamara és társszervezetei támogató szolgáltatásokat nyújtanak üzleti partnerek, így különösen értékesítési partnerek és beszállítók beazonosításában, a partnerkapcsolat kialakításában. A Kamara és társszervezetei e tevékenységük keretében, jogos érdekeik körében kivételesen, szűk körben adatokat vehetnek fel jogszerűen elérhető adatbázisokból, vagy professzionális hálózatépítésre tervezett közösségi hálózat nyilvános forrásából. A Kamara és társszervezetei ez esetben az Érintettek kifejezett hozzájárulását az első kapcsolatfelvétel alkalmával beszerzik. A Kamara és társszervezetei ez esetben a személyes adatokat jogos érdekeik, szerződéseik teljesítése és az Érintettek hozzájárulása alapján kezelik.

PIACELEMZÉSEK, FELMÉRÉSEK, KÉRDŐÍVEK:a Kamara és társzervezetei évente néhány alkalommal a tagok tevékenységét különböző tematikájú piaci elemzésekkel, tanulmányokkal, valamint magas szintű konjunktúra felméréssel is támogatja, amelyek részben vagy egészben az Érintettek részére elektronikus úton, emailben kiküldött, vagy a Kamara weboldalán elektronikusan hozzáférhetővé tett kérdőívekre, valamint az azokra érkezett válaszokra épülnek. E körben személyes adatok kezelésére az Érintettek email címén (amelynek kezeléséhez legalább ráutaló magatartással, a kérdőív visszaküldése útján megtett hozzájárulásuk vélelmezett) túlmenően nem kerül sor, a beérkezett válaszok tartalma összesítve, álnevesítéssel kerül feldolgozásra adatfeldolgozó bevonásával. A Kamara és társszervezetei ez esetben a személyes adatokat elsődlegesen az Érintettek hozzájárulása alapján kezelik.

RENDEZVÉNYEK: A Kamara és társszervezetei különböző tematikájú és típusú rendezvényekkel segítik és támogatják tagjaikat gazdasági céljaik elérésében; szakmai események keretében általános ismertterjesztést, tanácsadást nyújtanak, valamint megjelenési lehetőségeket ajánlanak a Kamara tagjai számára a közvetlen kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére saját rendezvényeiken, továbbá harmadik felek által szervezett szakmai rendezvényeken. A Kamara és társszervezetei ez esetben a személyes adatokat elsődlegesen az Érintettek hozzájárulása alapján kezelik.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VÁSÁROK: A Kamara és társszervezetei harmadik felek által szervezett hazai és nemzetközi vásárokon vesznek részt mint kiállítók, valamint támogatják tagjaik és egyéb ügyfeleik kiállítóként, illetve vásárlátogatóként történő sikeres megjelenését és üzleti kapcsolataik fejlesztését ezen rendezvényeken. A kamara több német vásártársaság magyarországi képviseletét is ellátja. A képviseleti tevékenység gyakorlása kapcsán az ezzel a céllal összefüggő személyes adatokat a Kamara a vásártársaságok rendelkezésére bocsájthatja továbbfeldolgozás céljából (pl. vásári látogatói jegy vásárlása). A Kamara és társszervezetei ez esetben a személyes adatokat elsődlegesen az Érintettek hozzájárulása alapján kezelik, de kezelhetik jogos érdekükre tekintettel is.

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, SZERVEZETFEJLESZTÉS, TANÁCSADÁS: A Kamara és társszervezetei a Kamara tagjai és ügyfelei számára nyújtanak magas szintű képzéseket, szervezetfejlesztési és szakképzési projekteket és tanácsadási tevékenységet, valamint nyílt tréningeket tartanak az arra jelentkezőknek. A Kamara és társszervezetei e körben külső megbízottakkal, Oktatókkal, egyéb Partnerekkel együttműködhetnek. Az Érintettek adatainak kezelése hozzájárulás, valamint a Kamara jogos érdeke alapján történik, a Megbízottak, Oktatók, Előadók és egyéb Partnerek a szükséges mértékben és körben közös adatkezelőként, vagy adatfeldolgozóként jelenhetnek meg.

MUNKAERŐPIACI TÁMOGATÁS: A Kamara és társszervezetei munkaerőpiaci és szakemberellátottsági szolgáltatásokat nyújtanak tagjaik részére, amelyek célja elsődlegesen a helyi adottságok és tapasztalatok átadása, tagjaik és azok jelenlegi/jövőbeni alkalmazottainak interkulturális összehangolása, tagjaik szakemberállományának támogatása, valamint a foglalkoztatottak megfelelő elhelyezkedésének elősegítése. A Kamara és társszervezeteinek szolgáltatásai e körben a személyes konzultációktól az egyedi ajánlásokon át az általános társadalmi tájékoztatásig terjedhetnek és minden esetben az Érintettek hozzájárulásán alapulnak. A Kamara és társszervezetei e tevékenységük keretében, jogos érdekeik körében kivételesen, szűk körben adatokat vehetnek fel olyan jogszerű forrásokból, mint professzionális álláskeresési portálok előfizetéssel hozzáférhető adatbázisa, vagy professzionális hálózatépítésre tervezett közösségi hálózat nyilvános forrása. A Kamara és társszervezetei ez esetben az Érintettek kifejezett hozzájárulását az első kapcsolatfelvétel alkalmával beszerzik.

JOGI SZOLGÀLTATÀSOK: A Kamara a mindenkori jogszabályi keretek között jogi szolgáltatásainak körében tagjai és egyéb érdeklődők számára többek között tájékoztatást nyújt a hazai jogszabályi környezetről, piacra lépési tanácsadást folytat, tagjai, ügyfelei üzleti tevékenységének támogatása érdekében egyedi ügyekben előkészítési, szervezési szolgáltatásokat nyújt, jogi szakértő igénybevételét megszervezi, hatósági regisztrációk, bejelentések, engedélyezés ügyintézésében meghatalmazottként jár el. A Kamara és társszervezetei ez esetben a személyes adatokat jogos érdekeik, szerződéseik teljesítése és az Érintettek hozzájárulása alapján kezelik.

INGATLAN-BÉRBEADÁS: A Kamara társzervezete (Német-Magyar Gazdasági Ház Kft.) vagyonkezelői tevékenységet folytat, ideértve irodák, helyiségek bérbeadását is. Adatkezelésre csak nagyon szűk körben, a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor.

MUNKAVÁLLALÓK: A Kamara és társszervezetei az általuk foglalkoztatott munkavállalók adatait szerződéses kötelezettségeik körében, továbbá a hatályos jogszabályok által előírt esetben és körben kezelik.

HÍRLEVELEK: A Kamara és társszervezetei fontos célja, hogy tagjainak és a Kamara szolgáltatásai iránt érdeklődőknek naprakész tájékoztatást nyújtson hírlevél formájában a Kamara tevékenységéről, aktualitásairól, rendezvényeiről, piacelemzéseiről, felméréseiről és egyéb szolgáltatásairól. Az Érintettek adatainak kezelése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a tagságot létrehozó szerződés teljesítésén (amely tekintetben a tagoknak Hírlevelek útján történő tájékoztatása a Kamara vállalása, az általa nyújtott tagsági csomag része), az Érintettek hozzájárulásán, valamint a Kamara jogos érdekén alapul.

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: A Kamara csak korlátozott mértékben gyűjt adatokat weboldala látogatóiról annak érdekében, hogy a weboldal látogatottságát értékelhesse, a látogatói élményt folyamatosan javíthassa és a nyújtott szolgáltatások színvonalát, valamint azok biztonságát emelhesse. Ezen szűkkörű adatgyűjtésről a Kamara és társszervezetei külön szabályzata ad további tájékoztatást.

A kezelt személyes adatok köre

A Kamara és társszervezetei fentebb kifejtett tevékenységi körei valamelyikéhez kapcsolóan, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges mértékben, célból és körben az alábbi, többnyire az Èrintett névjegykártyájára is felvezetett személyes adatokat kezelhetik:
– Név;
– Telefonszám;
– Email cím.
– Így különösen: – Képviselő neve; munkaköre, beosztása.

Továbbképzések, tréningek, munkaerőpiaci támogatási szolgáltatások körében, valamint rendezvények előadói tekintetében kezelt adatok köre

A Kamara és társszervezetei e feladatai ellátása körében a fentieken túlmenően, az Érintettek hozzájárulásával kezelhetik az Érintettek életrajzi adatait, személyi azonosító adatait, iskolai végzettségükre, korábbi munkavégzésre vonatkozó adatait.

Telefonbeszélgetésekből származó adatok

A Kamara és társszervezetei az általuk használt vezetékes telefonokon, valamint az általuk előfizetett mobiltelefonokon zajló beszélgetésekről feljegyzést készíthetnek, amelynek célja kizárólag a Kamara és társszervezetei, valamint a telefonpartner, mint Érintett közötti kapcsolattartás tárgyának legmagasabb szintű feldolgozása és a megkeresésben foglalt igény kiszolgálása. A Kamara ebben a körben személyes adatként a telefonpartner nevét, beosztását, valamint e-mail címét és telefonszámát rögzítheti.

Az adatok felvétele kizárólag az Érintettek ráutaló magatartásával tanúsított hozzájárulásával történik. Az adatok szolgáltatása az adatkezeléshez való hozzájárulást jelenti. A telefonon kapcsolatot felvevő adataikról készült papíralapú dokumentum elektronikus nyilvántartásba kerül, majd ezt követően az eredeti papír alapú dokumentum hét nap elteltével megsemmisítésre kerül.

Személyes adatok gyűjtése

A Kamara és társszervezetei az Érintettekre vonatkozó személyes adatokat elsődlegesen közvetlenül tőlük gyűjti, ideértve a személyes találkozások vagy megbeszélések kapcsán átadott, valamint a Kamarai és egyéb rendezvényeken, vásárokon a Kamara és társszervezetei képviselőinek átadott névjegykártyákat és azok tartalmát is. E-mail vagy postai levelezés során keletkezett kapcsolatfelvételből származó személyes adatok is regisztrálásra kerülnek.

Ezen kívül a kamarai rendezvènyekre történő jelentkezéssel (jelentkezési lap kitöltésével) is keletkeznek személyes adatok, melyek elektronikus nyilvántartásba (CRM rendszer) kerülnek.

Továbbá, a Kamara weboldalán bizonyos adatok automatikusan is gyűjtésre kerülnek, sütik segítségével a böngésző sütibeállításainak megfelelően.

Személyes adatgyűjtés történik akkor is, ha a weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Érintett a Kamarával és társszervezeteivel, a Kamara és társszervezeteitől érkező e-mail elolvasásával vagy arra való rákattintással.

A Kamara és társszervezetei e tevékenységek keretében, jogos érdekük körében kivételesen, szűk körben adatokat vehetnek fel olyan jogszerű forrásokból, mint professzionális álláskeresési portálok előfizetéssel hozzáférhető adatbázisa, egyéb jogszerűen elérhető adatbázisok, vagy professzionális hálózatépítésre tervezett közösségi hálózat nyilvános forrása.

A Kamara és társszervezetei megelőző beleegyezés hiányában az Érintettek kifejezett hozzájárulását az első kapcsolatfelvétel alkalmával beszerzik.

Személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatok kezelésének fő célja, hogy a Kamara és társszervezetei a Kamara weboldalán elérhető szolgáltatásait magas színvonalon nyújthassa, a tagok céljainak elérését a leghatékonyabban támogathassa, továbbá, hogy tevékenységéről, programjairól, híreiről időszerű tájékoztatást adhasson, tagjaival kapcsolatot tarthasson.

A személyes adatok megosztása

Amennyiben jelen Adatvédelmi Irányelvek, vagy a Kamara valamely közzétett szabályzata másként nem rendelkezik, a Kamara és társszervezetei az Érintettek személyes adatait kifejezett hozzájárulásuk, valamint jogszabály kötelező előírása hiányában nem továbbítják harmadik személyek részére.

Adatfeldolgozás

A Kamara és társszervezetei adatkezelésének céljához szükséges adatok feldolgozása érdekében adatfeldolgozót vesznek igénybe. Többek között, az adatfeldolgozó működteti a Kamara weboldalát és tárolja a Kamara törvényes működése keretében hozzákerült személyes adatokat.

A személyes adatok védelme

A Kamara és társszervezetei elkötelezettek az általuk kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonságának megteremtése iránt, technikai rendszereiket, megoldásaikat, folyamataikat folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy az Érintettek adatait valamennyi irányadó jogszabályi rendelkezéssel összhangban kezelni tudják és megakadályozhassák az Érintettek adataihoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal való esetleges visszaélést. E körben a Kamara és társszervezetei megfelelő szintű és biztonságú technikai és szervezési intézkedésekkel védekeznek a jogszerűen kezelt adatok törlődése, sérülése vagy megsemmisülése ellen, valamint megfelelő intézkedési rendet dolgoztak ki az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére.

A magas szintű védelmet szolgálja továbbá, hogy a Kamara és társszervezetei adatbázisához csak meghatározott számú, megfelelő jogosultságokkal rendelkező személy férhet hozzá és a hozzáférés minden esetben jelszóval és egyéb technikai megoldásokkal szabályozott.

Az Internet útján történő adattovábbítás ezzel együtt sajnálatos módon nem tökéletesen biztonságos. A Kamara és társszervezetei minden tőlük elvárható lépést megtesznek az általuk kezelt adatok védelme érdekében, nem vállalhatnak garanciát azonban arra a folyamatra, amelynek eredményeként az Érintettek adatai weboldalukra megérkeznek.

A Kamara weboldalán jelszóval védett tartalmak esetén az Érintettek kötelesek biztosítani, hogy jelszavukat védik, és ahhoz illetékteleneknek hozzáférést nem engednek.

 

Személyes adatok megőrzése

A Kamara és társszervezetei a személyes adatokat az Érintettekkel fennálló jogviszonya időtartama alatt kezeli, valamint azon túl is, ha arra jogszabály felhatalmazást ad, vagy azt kifejezetten előírja. Így a vonatkozó jogszabályok által előírt körben, célból és ideig őrzi különösen a gazdasági eseményekre vonatkozó dokumentumokat és adatokat, továbbá az Érintettek személyes adatait akkor, ha a Kamara és / vagy társszervezetei valamely Érintettel szemben polgári jogi igénnyel rendelkeznek, vagy velük szemben valamely Érintett ilyen igényt érvényesít.

A Kamara és társszervezetei évente egy alkalommal adategyeztető űrlapot küld ki tagjai számára annak érdekében, hogy aktualizálni tudja a tagok által megadott kapcsolattartók adatait. Amennyiben a Kamara tagja a Kamara adatbázisába felvett kapcsolattartó helyett új kapcsolattartó adatait adja meg és egyben kéri a régi kapcsolattartó adatainak törlését, úgy a Kamara a korábban rögzített kapcsolattartói adatokat haladéktalanul, de legfeljebb a bejelentéstől számított három hónap elteltével törli.

A Kamara és társszervezetei a Munkaerőpiaci Támogatás körében a kamarai tagokhoz nem kötődő Érintettek adatait, a vonatkozó szerződések eltérő rendelkezésének, vagy jogszabály kötelező előírásának hiányában, az adott Munkaerőpiaci Támogatáshoz kapcsolódó pályázat lezárását követő hat hónapon belül törli.

A Kamara és társszervezetei az Üzleti Partnerkapcsolatok körében a nem kamarai tag Érintettek adatait a vonatkozó szerződések eltérő rendelkezésének, vagy jogszabály kötelező előírásának hiányában, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított két év elteltével törlik.

 

A személyes adatok feletti rendelkezés

A jogszabályok széles körben biztosítanak rendelkezési jogot az Érintettek számára a Kamara és társszervezetei által kezelt személyes adataik tekintetében. Az Érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják:

A kezelt adatok megismeréséhez való jog: Az adatkezelési folyamat teljes időtartama alatt az Érintettek bármikor tájékozódhatnak személyes adataik kezeléséről. E körben felvilágosítást kérhetnek a Kamara és a társszervezetei által kezelt személyes adatok köréről és kérhetik személyes adataik helyesbítését, módosítását, frissítését. A kezelt adatok megismeréséhez való jog gyakorlása csak a jogszabály által megjelölt nagyon szűk körben, indokolt esetben tagadható meg.

Tiltakozáshoz való jog: Korlátozott körben és kivételesen, a jelen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott esetekben a Kamara és társszervezetei adatkezelése alapulhat jogos érdeken. Ez ellen, illetve ha az Érintett meglátása szerint a Kamara és társszervezetei adatkezelése a jogszabályi előírásokkal és a Kamara szabályzataival nem állna összhangban, az Érintettnek jogában áll tiltakozni. Hasonló módon járhat el az Érintett az esetben is, ha adatainak részéről nem kívánt kezelését a Kamara és társszervezetei valamely jogszabály előírásaira tekintettel, vagy igényérvényesítés érdekében tartják fenn.

A Kamara és társszervezetei a tiltakozást 30 napon belül kivizsgálják (e határidő az Érintett érdekeinek szem előtt tartásával egy ízben meghosszabbítható). Az Érintett a Kamara és társszervezetei döntése ellen jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Érintett bármikor jogosult a Kamara és társszervezetei részére adott hozzájárulását visszavonni. A Kamara és társszervezetei az Érintett adatainak kezelését haladéktalanul megszüntetik és amennyiben az Érintett úgy rendelkezik, adatait legfeljebb 30 hét napon belül törlik.

 

Törléshez való jog: A Kamara és társzervezetei az Érintettek adatainak kezelését alapvetően azok hozzájárulása alapján végzik. Szűkebb körben, a Kamara és társszervezetei adatkezelése jogos érdeken alapul. Az Érintetteket a hozzájárulásuk visszavonásán túl megilleti a jog is, hogy személyes adataik törlését kérjék. A Kamara és társszervezetei e kérelmeket haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja (e határidő kivételes esetben, az Érintett érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy ízben meghosszabbítható), és amennyiben a kötelező, jogszabályon alapuló, vagy jogszabályban előírt adatkezelés szükségessége nem áll fenn, az Érintett adatait törlik.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a Kamara és társszervezetei által kezelt adatokat egy másik adatkezelőhöz átvigye. Kérésére a Kamara és társszervezetei az Érintett adatait az általa választott másik adatkezelőhöz továbbítják, vagy a kezelt adatokról az Érintettnek egy másolatot biztosítanak általánosan használt, géppel olvasható formátumban.

Panasztételi jog: Az Érintett jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
E-Mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu

Valamint, amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy adatai kezelése kapcsán a Kamara és társszervezetei jogszabálysértő módon jártak el, jogosult keresetével a Fővárosi Törvényszékhez vagy a magyarországi lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

Személyes adatok tárolása és átadása országhatáron túlra

A Kamara és társszervezetei elsődleges célja a német-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése és támogatása.

A Kamara és társszervezetei szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából az általuk kezelt személyes adatokat az EGT-ben tevékenykedő, bilaterális német gazdasági kamarák céljait egységesen kiszolgáló adatfeldolgozóhoz továbbíthatják, az adatokat ezen adatfeldolgozó EU-n belül található szerverén, vagy felhő alapú tárhelyen tárolhatják.

A Kamara és társszervezetei elkötelezettek amellett, hogy az Érintettek adatait csak jogszerű keretek között, biztonságos módon kezeljék, tárolják és továbbítsák, ideértve azok országhatáron túlra történő átadását is. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) (azaz az Európai Unió tagállamai, Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel együtt) kívülre esetileg sem történik közvetlen adattovábbítás.