Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Német-Magyar Tudásközpont Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 30., képviseli: Borosné Huber Mária, felnőttképzési ny. sz.: B/2020/000115, telefonszám: +36 1 454 0611) programjaira való jelentkezés során a rendezvényre jelentkező vállalat által megadott személyes adatok kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően ad tájékoztatást.

Adatkezelő(k): a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, valamint társszervezete, a Német- Magyar Tudásközpont Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 30., telefonszám: +36 1 454 0611, e-mail: datenschutz(at)ahkungarn.hu).

Az adatkezelés célja: a rendezvényen a résztvevők nyilvántartása, a résztvevőkkel megkötött felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás, tájékoztatás és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (Fktv.) előírt adatkezelési kötelezettségnek való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a jelentkezés során és a visszaigazolásban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges; a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében.

A kezelt személyes adatok köre:

  •  Résztvevő neve és aláírása, a rendezvényen résztvevő azonosítása céljából; az Fktv. értelmében kötelezően kezelendő adatok
  •  Résztvevő e-mail címe, a rendezvényen résztvevő szakmai nyilvántartása és tájékoztatása céljából; az Fktv. 21.§-a értelmében kötelezően kezelendő adatok
  • Résztvevő születési helye és ideje, az Fktv. 21.§-a értelmében kötelezően kezelendő adatok
  • Anyja születési családi és utóneve, az Fktv. 21.§-a értelmében kötelezően kezelendő adatok
  • Résztvevő oktatási azonosítója, az Fktv. 21.§-a értelmében kötelezően kezelendő adatok
  • Résztvevő legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, az Fktv. 21.§-a értelmében kötelezően kezelendő adatok

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a résztvevői adatokat a rendezvény befejezését követő nyolcadik év utolsó napjáig őrzi, illetve a szerződéskötés meghiúsulása esetén törli.

Adattovábbítás és jogalapja: az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatszolgáltatás és jogalapja: az Fktv. 15.§ értelmében Tudásközpont, mint felnőttképző a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára, b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig.

Az Adatfeldolgozó: a résztvevő neve, e-mail címe, rendezvényen történő részvétel ténye átadásra kerül az oktató részére.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogát is érvényesítheti. Kérelmét a datenschutz(at)ahkungarn.hu e-mail címen terjesztheti elő.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a fenti e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz, illetve jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, valamint az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az adatok közlése hiányában a jelentkezést az Adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni.

További információt az Adatkezelő Adatvédelmi irányelveiben a www.ahkungarn.hu honlapon talál.